Atribuțiile prefectului

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Numirea prefectului se face de către Guvern la propunerea Ministrului afacerilor interne.
Prefectul face parte din categoria înalţilor funcţionari publici.
Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local.
Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.
Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.
În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 • asigură, la nivelul judeţului, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 • acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
 • acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
 • verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
 • dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 • utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 • dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
 • conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
 • dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană cu avizul M.A.E.;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
 • verifica măsurile întreprinse de către primar sau preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii;
 • solicită primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judeţean în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice;
 • solicită convocarea de îndată a consiliului local ori a consiliului judeţean în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale;
 • propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora;
 • convoacă Colegiul prefectural cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar;
 • conduce instituţia prefectului precum şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, în condiţiile legii, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
 • aprobă, în calitate de ordonator terţiar de credite, bugetul instituţiei prefectului;
 • aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, precum şi organigrama, cu încadrarea în numărul şi structura posturilor alocate de către ordonatorul principal de credite;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul pentru care are, potrivit legii, competenţa de numire;
 • acţionează pentru apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
 • stabileşte, prin ordin, şi alte atribuţii pentru structurile de pecialitate ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale;
În calitate de conducător al instituţiei gestionează informaţii clasificate.
Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi sarcini stabilite de Guvern, Primul-ministru, respectiv de către viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.
Prefectul poate stabili, prin ordin, atribuţii pentru subprefect şi poate delega, de asemenea prin ordin, copmpetenţele de coordonare a compartimentelor din cadrul instituţiei prefectului. Aceste ordine se comunică Ministerului Afacerilor Interne.
În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.
Miniştrii si conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control, precum:
 1. a) verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate;
 2. b) verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse in strategiile sectoriale;
 3. c) analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice;
 4. d) organizarea unor achiziţii publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate din judeţ;
 5. e) reprezentarea in faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; 3
 1. f) alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
 2. g) La solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului-Ministru, după caz, prefectul asigură, prin consilieri juridici ai instituţiei prefectului, reprezentarea Guvernului sau a Primului-ministru in faţa instanţelor judecătoreşti.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, in condiţiile legii.
Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.
 • asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.
 Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.