Atribuțiile subprefectului

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect.
Numirea subprefectului se face de către primul-ministru.
Subprefectul face parte din categoria înalţilor funcţionari publici.
Subprefectul îndeplineşte următoarele atribuţii delegate de către prefect:
1). cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:
 • analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmbovița şi de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dâmbovița şi elaboreză propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora pe care le înaintează prefectului;
 • examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 • consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 • asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
 • asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 • dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţilor, pe care le înaintează prefectului;
 • urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
2). cu privire la conducerea operativă a Instituţiei Prefectului, judeţul Dâmbovița:
 • asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
 • elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 • asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul afacerilor interne;
 • asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
 • primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
 • elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 • asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului;
 • îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Dâmbovița, cu excepţia secretarului general al judeţului Dâmbovița;
 • gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
 • înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
 • acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
 • verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
 • aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
 • asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
 • exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
3). îndeplinirea atribuţiilor în calitate de funcţionar de securitate.
4). îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului.
Ordinele prefectului sunt contrasemnate de subprefect dacă are sarcina de a le pune în aplicare.
În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefect.