Ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița

Astăzi, 27.10.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, prezidată de Prefectul Claudia Gilia, alături de care a participat și subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu. În cadrul ședinței au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

 1. Realizările privind programul de investiții, întreținere și reparații la infrastructura amenajărilor de îmbunătățiri funciare în județul Dâmbovița în anul 2022;
 2. Activitatea A.J.P.I.S. Dâmbovița (acordarea beneficiilor sociale, acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor, campanii efectuate de către inspecția socială, activitatea Comisiei pentru aplicarea Decretului – Lege nr. 118/1990 și a Comisiei județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților) în perioada ianuarie – septembrie 2022;
 3. Date generale privind activitatea Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița în anul 2022;
 4. Stadiul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În ce privește primul punct de pe ordinea de zi, ”Realizările privind programul de investiții, întreținere și reparații la infrastructura amenajărilor de îmbunătățiri funciare în județul Dâmbovița în anul 2022”, domnul Alexandru Ion din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare Dâmbovița a subliniat faptul că, la nivelul județului nostru, amenajările de îmbunătățiri funciare sunt constituite din: amenajări de irigații (34661 ha), amenajări de desecare (64313 ha) și amenajări de combatere a eroziunii solului (13227 ha).

De asemenea, au fost prezentate investițiile ce urmează a fi derulate, cel mai important obiectiv, în acest sens, reprezentându-l amenajarea de irigații Titu – Ogrezeni, zonă stipulată în Anexa nr.1 (Obiective ale infrastructurii principale de irigaţii propuse pentru reabilitare), la poziţia 61, în cadrul Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, program aprobat prin H.G. nr. 793/2016.

Au fost propuse reabilitarea canalelor de aducțiune CA1 pe lungimea de 19.225 ml, precum şi reabilitarea canalului CA 2 pe lungimea de 30.667ml şi a celor 18 stăvilare, 5 deversoare, 17căderi, 16 podețe și 5 sifoane.

Efectul pozitiv previzionat prin reabilitarea acestei amenajări de irigaţii este îmbunătăţirea randamentului de funcţionare a canalelor şi implicit reducerea cheltuielilor pentru asigurarea apei de irigaţii.

Conducerea A.N.I.F. Dâmbovița a subliniat că prin realizarea lucrărilor propuse se vor elimina pierderile de apă prin infiltrație, iar singurele pierderi de apă care se vor produce vor fi cele prin evaporație.

Al doilea punct pe ordinea de zi l-a constituit subiectul legat de ”Activitatea A.J.P.I.S. Dâmbovița (acordarea beneficiilor sociale, acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor, campanii efectuate de către inspecția socială, activitatea Comisiei pentru aplicarea Decretului – Lege nr. 118/1990 și a Comisiei județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților) în perioada ianuarie – septembrie 2022”.

În perioada anterior menționată, au fost primite, înregistrate, verificate cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind acordarea drepturilor la beneficii sociale, au fost introduse în baza de date  și au fost emise decizii de acordare pentru un numar total de 11.746 de dosare noi (6.347 alocații de stat, 3.033 indemnizații creștere copil și stimulent de inserție, 601 alocație pentru susținerea familiei, 751 venit minim garantat, 110 alocații de plasament, 42 indemnizație lunară HIV/SIDA și 862 indemnizație COVID.

Nr.      crt. Beneficiu 30.09.2022
Număr mediu de beneficiari Plăți efectuate (cumulate de la începutul anului)
1 Alocația de stat pentru copii (Legea 61/1993) 84.672 218.417.573
2 Alocație pentru susținerea familiei (Legea 277/2010) 3.245 5.080.822
3 Alocația de plasament (Legea 272/2004) 735 5.462.701
4 Indemnizații crestere copil (OUG 111/2010) 3.688 71.346.950
5 Stimulent de inserție creștere copil (OUG 111/2010) 2.011 14.735.795
6 Indemnizație lunară concediu in vederea adopției 15 303.273
7 Indemnizații și ajutoare (OUG 111/2010 art.31,32) 215 1.262.085
8 Art. 100^ privind susținerea adopției 29 213.551
9 Indemnizație TBC 95 567.348
10 Ajutoare încălzire cu gaze naturale,energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri 20.448 6.357.028
11 Drepturi persoane cu handicap (indem.+buget compl.+indem. Însoțitor + HIV) – (Legea 448/2006) 37.329 90.080.096
12 Ajutor social (Legea 416/2001)+polițe asigurare 4.386 10.424.470
13 Indemnizații lunare HIV/SIDA 347 2.342.398
14 Finanțare instituții (subvenții ONG-uri) și servicii sociale 91 205.596
15 Ajutoare urgență 73 229.800
16 Taxe postale 0 2.137.232
17 Indemnizație OUG 30/2020 (COVID) alți profesioniști, drepturi de autor și avocați 0 0
18 Indemnizație OUG 132/2020 (COVID) alți profesioniști și avocați 146 2.117.051
19 Cooperatiști- OUG 30/2020 (COVID) 0 0
20 Cluburi sportive private- OUG 30/2020 (COVID) 0 0
21 Indemnizație OUG 132/2020 persoane care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional 0 0
22 Structuri sportive în subordinea administrației locale 0 0
23 Transport adopție 9 14.400
TOTAL DREPTURI 157.534 431.298.169

În această perioadă A.J.P.I.S. Dâmbovița a oferit consiliere primăriilor și a colaborat cu acestea în vederea implementării reglementarilor legislative din domeniul beneficiilor sociale: alocația pentru susținerea familiei, ajutorul social, indemnizația pentru creșterea copilului, noile măsuri de sprijin prevăzute pentru consumatorul vulnerabil.

În ce privește cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, Date generale privind activitatea Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița în anul 2022”, doamna Briceag Laura – Gabriela a prezentat activitatea desfășurată de APM Dâmbovița, până la data de 30 septembrie 2022, prin serviciile și compartimentele porprii, astfel:

 1. Prin SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII s-au realizat următoarele activități:

Au fost analizate documentațiile depuse de solicitanți și s-a emis un număr de 106 autorizații de mediu. Autorizațiile de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acestora obține viza anuală, iar în cazul în care intervin elemente noi sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, pe baza notificării titularului, acestea se revizuiesc. De asemenea, au fost revizuite 85 autorizații de mediu. În cazul în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizațiile de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă. În primele nouă luni ale anului 2022,  au fost transferate 19 autorizații de mediu.

 1. Prin SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE s-au desfășurat activități specifice domeniilor calitate aer și monitorizare, baze de date.

Pe parcursul anului 2022, până la sfârșitul lunii septembrie au fost înregistrate 3 depășiri ale valorii limită pentru poluantul PM10 (măsurare gravimetrică) la stația DB-1 Târgoviște și 1 depășire la același poluant, la stația DB-2 (Fieni). Depășirile față de valoarea limită de 50 micrograme/m.c. au fost înregistrate pentru concentrațiile zilnice (la 24 de ore), in intervalul 29-31 martie 2022 și au fost atribuite următoarelor cauze: încălzire rezidențială, comercială și instituțională, trafic rutier, industrie, la care se adaugă particule de praf de origine sahariană care au străbătut România in perioada 29.03.2022 -31.03.2022.

Ca urmare a încadrării succesive a teritoriului administrativ al județului Dâmbovița în regimul II de gestionare a calității aerului, Consiliul Județean Dâmbovița a elaborat Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Dâmbovița pentru perioada 2019-2023, aprobat prin Hotărârea nr. 17/29.01.2020 a Consiliului Județean Dâmbovița. Majoritatea masurilor din acest plan, aflat în al patrulea an de implementare sunt din categoria celor care vizează modernizarea sau dezvoltarea infrastructurii de transport județean.

 1. Prin SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU s-au realizat următoarele activități:
 • S-au actualizat bazele de date privind gestiunea deșeurilor, aferente aplicațiilor dezvoltate în cadrul proiectului SIM – Sistem Integrat de Mediu;
 • Situația depozitelor de deșeuri municipale se centralizează lunar pe baza datelor transmise de către operatorul depozitelor;
 • S-au analizat documentațiile depuse pentru emiterea/revizuirea autorizațiilor de mediu și s-au emis 61 puncte de vedere pe domeniul gestiune deșeuri și substanțe chimice periculoase;
 • S-a aprobat un număr de 122 de formulare pentru transport deșeuri periculoase;
 • S-a aprobat un Plan de eliminare a echipamentelor ce conțin compuși desemnați în cantități mai mari decât cantitățile minimale cu conținut de compuși desemnați;
 • Participarea la 18 comisii de valorificare/distrugere a bunurilor confiscate, în baza convocărilor emise de către instituțiile abilitate.

De asemenea, au fost organizate și desfășurate, de către tutorele de practică, activității de practică pentru elevi și studenți în baza convențiilor de practică încheiate cu instituțiile de învățământ.

Al patrulea punct de pe ordinea de zi a vizat Stadiul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri externe nerambursabile”.

 În acest sens, doamna Roxana Florentina David, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița a făcut o trecere în revistă a contractelor subsecvente de prestării servicii din cadrul următoarelor unități administrativ-teritoriale din județ: Dragodana, I.L. Caragiale, Vlădeni, Moroeni, Gura Ocniței, Lucieni, Mătăsaru, Petrești, Răzvad, Bucșani, Lungulețu, Mogoșani, Raciu și Ulmi. De asemenea, au fost prezentate: termenele de finalizare a contractelor, valoarea contractului, numărul de livrări parțiale, numărul de imobile cadastrale contractate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, suprafața contractată și etapele parcurse până la această dată.

Mai multe detalii puteți afla consutând materialele puse la dispoziție pe site-ul https://db.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița